Ian Thomas Ash
Aaron Gerow
Ryusuke Hamaguchi
Nanako Hirose
Noriki Ishitobi
Yuko Iwasaki
Aiko Masubuchi
Yo Nakajima
Chigumi Obayashi
Kaori Oda
Kaori Sakagami
Takako Tokiwa
Yuichi Watanabe
Noriko Yamasaki